Süütu vs võistlust ei toimu

Sõnadel „süüdi” ja „ei vaidlustata” on mõlemad tähendused, kuna need viitavad Ameerika Ühendriikide kriminaalkohtumenetlusele. Kui kedagi süüdistatakse kuriteos, on kohtuniku või vahendaja ülesanne küsida, kuidas kohtualune või süüdimõistetud isik oma õigusi täidab. See väide annab kriminaalõigussüsteemile teada, kas nad peaksid korraldama kohtuprotsessi isiku süü tuvastamiseks või mitte. Mõned mehed ja naised kasutavad seda võimalust ja tunnistavad end süüdi kuriteos; samas on see ka kostjale võimalus tunnistada oma süüd, mitte või vaidlustada. Sõltuvalt kostjast võib asja arutada žürii või mitte.

Kui kostja väidab, et ta on süüdi, väidab ta ametlikult, et ta oli kuriteo süüdlane ja et ta väärib sellega kaasnevat karistust. Samuti kuulete „süüd” ka mõnel juhul, mida proovitakse žürii ees, eriti kui žürii on tunnistajaid ja kostja vastu esitatud tõendeid üle kuulanud. Kui kostja väidab, et võistlust ei esitata, võrdub see sellega, et nad on süütud; siiski ei kavatse nad seda vaidlustada, kui see peaks kohtusse minema. Süüdistuse vaidlustamata jätmise eeliseks on asjaolu, et kui see toimub hiljem, ei saa kostja suhtes tsiviilkohtumenetlust algatada. Kui žürii väidab, et nende kohtuotsus on süüdi, tähendab see, et kuigi kostja ei ole väitnud, et ta on kuriteo eest vastutav, on valitsus tõendite ja tunnistajate ütlustega kulminatsioonides pidanud teda nimetatud kuriteo süüdlaseks.

Enne kui kohtunik võtab kostjalt vastu süüditunnistuse, peab selle faktiliseks kinnitamiseks olema piisavalt tõendeid. Kostjal pole ennekuulmatu süüd tunnistada, kui nad on tegelikult süütud. Lisaks on oluline, olenevalt kuriteo toimepanemise olukorrast, kui vaidlustamata jätmise süüd on süüdi tunnistamise korral seadusega täies ulatuses karistatav. Kui aga isik väitis, et ta oli kohe süüdi, võis tema advokaat leevendada karistust. Lisaks peab kohtunik istuma koos kostjaga ja tagama, et ta oleks teadlik süüdist ja selle väite tagajärgedest. See on ka võimalus teha kindlaks, kas kostja on mõistlik, et mõista, mida tähendab süüdimõistmine. Kohtunik ei pea istuma kostjaga, kes ei vaidlusta ühtegi võistlust.
Kokkuvõte:

Vaidlustamine ja süü ei ole kaht tüüpi väidet, mida kostja saab esitada, kui talle on esitatud kriminaalõigussüsteemis kuritegu. Süüdi võib olla ka žürii kohtuprotsessi lõpus tehtud kohtuotsus.
Ükski võistlus ei tähenda seda, et inimene väidab, et ta on süütu; siiski ei vaidlusta nad süüdistust, kui juhtum läheb kohtu alla. Süüdi on tunnistamine, et isik oli toimepandud kuriteo eest ja vastutab selle eest ning kõik selle kuriteoga seotud süüdistused.

Viited