Žürii on rühm kodanikke, kes valitakse faktide arutamiseks ja kohtuasja kohtuotsuse otsustamiseks. Žürii kuulab kohtuprotsessi ajal tõendid läbi ja teeb seejärel järeldused, mis võimaldavad neil esitatud tõendite põhjal otsustada faktide põhjal. Žürii toimib seega faktide leidjana ning kohtunikul on endiselt suur roll lõpliku otsuse tegemisel.

Žüriisid on kahte tüüpi: suur žürii ja petit žüriid, mida tuntakse ka kui kohtu žüriid. Suurte ja väikeste žüriide osas on üldsus palju segadust. Vaatamata grandžürii ja petitsioonikomisjoni peamisele rollile on tõendite kogumine ja kriminaalasjades õigusemõistmist puudutavate otsuste langetamine, on mõlemal mitu erinevust.

Mis on suur žürii?

Suur žürii aitab prokuröridel otsustada, kas kahtlustatava suhtes tuleks süüdistus esitada, sõltuvalt tema vastu esitatud tõenditest. Žürii otsustab, kas välja anda isikule ametlik süüdistus või süüdistus süüdistuse esitamisel. Need koosnevad kuni 23 inimesest. Suured žüriid töötavad käsikäes prokuröriga, kes selgitab vandemeestele seadust, mida sel perioodil nõuti. Kohtunikel on sel juhul õigus tutvuda kõigi tõenditega, mida nad soovivad, ja kaasata ülekuulamiseks ka kõik, kes võivad antud asjas abiks olla. Enamikul juhtudel pole grandižürii ette ilmuvatel osapooltel advokaate. Sel juhul toimub menetlus konfidentsiaalsena, et julgustada tunnistajaid vabalt rääkima ja kaitsma ka kahtlustatavat, kui suur žürii otsustab süüdistust mitte esitada.

Suurejoonelises žüriis tehtud otsus ei tähenda aga kohtuasja lõpetamist, kuna menetlust kasutatakse lõplikus kohtuprotsessis. Suurte žüriide otsuseid võetakse vastu palju tõsiselt. Prokurör võib suure žürii tehtud otsust siiski ignoreerida või sellega mitte nõustuda.

Mis on Petit žürii?

Neid nimetatakse ka kohtuprotsesside žüriideks, nad koosnevad 6-12 inimesest. Selline žürii otsustab ametliku kohtuprotsessi faktid. Teatud kohtuprotsessiks valitud vandekohtunik töötab tavaliselt kogu kohtuprotsessi vältel ja võib kesta kuni mitu kuud. Väikesel žüriil pole valikut tõendite valimisel, mida nad saavad.

Ehkki petitsioonikohtus tehtud otsuse võib edasi kaevata, on kohtuprotsessi žürii otsus lõplik.

Suurejoonelise žürii ja väikežürii sarnasused

 • Mõlemad on seaduse täiustamise oluline osa Mõlemad tagavad inimeste õiguse tasuta ja õiglasele kohtumõistmisele Mõlemad žüriid jäävad sõltumatuks ja erapooletuks Mõlemad inimesed ei mõjuta neid Grand ja petit žüriid hoiavad žüriiruumis / kohtus tehtud avaldused konfidentsiaalsena Mõlemad võtavad kohtukohtunikult seadusega seotud juhiseid Mõlemad teevad otsuseid üksnes juhtumi asjaolude põhjal

Erinevused suure žürii vahel Petit žürii

 1. Peakohtuniku eesmärk Vs. Petit žürii

Suurejooneline žürii on rühm vandekohtunikke, kes kuulavad ära prokuratuuri tunnistajate ütlusi ja tegelevad prokuröri ütlustega kuriteo kohta ning otsustavad, kas on piisavalt tõendeid isiku süüdimõistmiseks teatavates süüdistustes. Seevastu petitsioonikohtu žürii kuuleb kriminaalmenetluse käigus mõlemalt poolelt ütlusi eesmärgiga süüdistatav süüdi mõista või õigeks mõista.

 1. Nõuded tõenditele

Kuulutused suures žüriis on vähem formaalsed, seetõttu on vandekohtunikel siis võimalus vaadata peaaegu igasuguseid tõendeid, mida nad soovivad, ja üle kuulata kõiki, kes neile meeldivad. Mis puutub žüriisse, siis valitud tõendid valivad mõlemad pooled. Sel juhul peavad mõlemad pooled tagama tõendite usaldusväärsuse.

 1. Grand Vs žürii suurus Petit žürii

Grandi žüriisse kuulub 12–23 inimest, petitsioon žüriisse 6–12 inimest.

 1. Avalik osalemine

Žürii suuremad menetlused pole avalikkusele avatud ja koosnevad enamasti ainult tunnistajatest, vandekohtunikest ja prokuröridest, samal ajal kui petitsioonikomisjonide kohtuprotsessid on üldsusele avatud.

 1. Kostjate õigused

Suurejoonelises žüriis ei ole kostjatel ega advokaatidel õigust esineda suure žürii ees, samas kui väikese žürii koosseisus on kostjatel õigus esineda või anda tunnistusi žürii ees.

 1. Juristide teenistus

Kui suur žürii koosneb kohtunikest, kes tegutsevad kohtuperioodi jooksul, siis petitsioonikomisjonid koosnevad vandekohtunikest, kes valitakse osalema ühes kohtuprotsessis.

 1. Otsus ühehäälselt

Suurejoonelises žüriis ei pea isiku süüdimõistmine või õigeksmõistmine olema vandemeeste seas ühehäälne ning süüdimõistva otsuse tegemiseks on vaja 12 häält 23st. Kohtunikekogudes peab süüdimõistmise või õigeksmõistmise otsus olema ühehäälne kõigi 12 vandekohtuniku vahel ning juhul, kui vandekohtuniku otsused erinevad, kuulutab kohtunik kas asja arutamise või riputamise žürii.

 1. Lõplik otsus

Grandi žüriil võidakse kasutada katsesõitu, mis tähendab, et žürii otsus ei pea olema lõplik. Petitsioonikohtu menetluses on tehtud otsus siiski lõplik, tõestades lõpuks inimese süütust või süüd. Ehkki selle peale võib edasi kaevata, juhtub see ainult siis, kui prooviprotsessis on tõestatud piisavad vead.

Suur žürii vs. Petit žürii: võrdlustabel

Grand Žürii ja Petit Žürii kokkuvõte

Žüriide roll on oluline igas ühiskonnas, sest kõik kuriteos süüdistatavad on süütud, kuni nende süü ei ole tõestatud. See suurendab ka inimeste õigust tasuta ja õiglasele kohtumõistmisele. Kõigile, kes on kriminaalsüüdistustega silmitsi, on oluline tagada, et neil oleks kvalifitseeritud advokaat, et tagada õiguste austamine.

Viited

 • Smith Barbara. Kaotatud vabadused: nõusolek ja vastupanu revolutsioonilises Ameerikas. The New Press Publishers, 2010. https://books.google.co.ke/books?id=xzs5XX-QEL8C&pg=PA27&dq=petit+jury&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwjGpfqDzODeAhWHs4sKHWCnB5o4ChDoAQg1MAM#v=page&f=&page=&page=20
 • Goldstein Howard ja Witzel Steven. Žürii praktika - kohtuvaidluste sari. Law Journal Press Publishers, 2018. https://books.google.co.ke/books?id=HP1kZ9aIGAEC&printsec=frontcover&dq=grand+jury&hl=et&sa=X&ved=0ahUKEwie4PzQ5N7eAhWQV8AKHZMoAKMQ6AEILTAB#v=onepage&f=nd=q
 • Walker Kaisa. Žüriiteenistuse tähtsus - kodanikuaktiivsuse tähelepanu keskpunkt. Roseni kirjastusgrupp, 2017. https://books.google.co.ke/books?id=YUpgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Diferents+++++++ 20jury% 20and% 20petit% 20jury & f = false
 • Pildikrediit: https://www.flickr.com/photos/diversey/23487257956
 • Kujutise krediit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jury_duty.jpg